• Fotogrametria

 • Fotogrametria

 • Fotogrametria

ORTOFOTOMAPY

Ortofotomapa to zdjęcie lotnicze przekształcone do postaci mapy. Najważniejsze zalety ortofotomapy to ogromna ilość informacji o terenie zawarta w treści ortofotomapy oraz jednorodność i spójność pod względem aktualności i dokładności w całym obszarze... 

Zastosowania ortofotomapy:

 • kontrola innych zbiorów danych geo-przestrzennych, np.: EGiB, mapy zasadniczej

 • mapy i plany miast na bazie ortofotomapy

 • analiza użytkowania terenu

 • planowanie przestrzenne terenów miast, wsi i obszarów zielonych

 • źródło pozyskiwania danych dla map tematycznych (mapy topograficzne, użytkowania terenu, hałasu itp.)

 • projektowanie przebiegu obiektów liniowych (drogi, linie energetyczne, sieci wodociągowe itd.)

 • inwentaryzacja zieleni, w tym określenie stanu zdrowotnego drzew (ortofotomapa w barwach podczerwieni)

 • inwentaryzacja wysypisk śmieci

 • inwentaryzacja dzikiego budownictwa

 • kontrola postępu procesu inwestycyjnego

 • inwentaryzacja zmian koryta rzecznego

 • źródło do opracowania tzw. map przepuszczalności (do ustalenia wysokości lokalnego podatku deszczowego)

 • promocja miasta, gminy, powiatu

 • obrazowania obszarów kopalń odkrywkowych

 • prezentacja terenów dla potencjalnego inwestora

 • analizy dla celów ochrony i bezpieczeństwa

 • dokumentacja klęsk żywiołowych

 • analizy wybrzeża morskiego

Oferujemy wykonanie wszystkich etapów opracowania ortofotomapy:

 • wykonanie zdjęć lotniczych

 • korekcję radiometryczną i tonalną zdjęć

 • pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej

 • aerotriangulację bloku zdjęć lotniczych, (obliczenie dla każdego ze zdjęcia 6 parametrów orientacji zewnętrznej tj. 3 współrzędnych środka rzutu zdjęcia i 3 kątów orientacji kamery)

 • pomiar numerycznego modelu terenu (NMT) lub numerycznego modelu powierzchni(NMPT)

 • ortorektyfikację zdjęć (różniczkowe przetworzenie obrazu z rzutu środkowego do rzutu ortogonalnego)

 • mozaikowanie (łączenie pojedynczych ortoobrazów w arkusze finalnego podziału sekcyjnego)

 • prace edycyjne (np. wykonanie opisu pozaramkowego i legendy, dodanie warstwy wektorowej, wydruk)

Zakład produkcyjny MAXNET opracowuje arkusze ortofotomap o pikselu od 50cm do 2cm (!!) zdobywając uznanie klientów jakością swoich opracowań.

NUMERYCZNE MODELE TERENU - NMT ( DTM )

Numeryczny Model Terenu (NMT) to cyfrowy zapis ukształtowania powierzchni terenu wraz z algorytmami matematycznymi pozwalającymi na interpolację wysokości dla dowolnego punktu tej powierzchni o wybranych współrzędnych płaskich.

Dane do NMT pozyskiwane są najczęściej metodami:

 • fotogrametrii lotniczej

 • skaningu laserowego 3D

 • wektoryzacji istniejących materiałów kartograficznych

 • bezpośrednich pomiarów terenowych

Ponieważ nigdy powierzchnia terenu nie jest powierzchnią matematyczną i nie jest możliwe pełne zobrazowanie tej powierzchni poprzez model, najważniejsze zagadnienia podczas opracowania NMT to stopień generalizacji modelu, wybór charakterystycznych elementów powierzchni terenu do pomiaru oraz minimalizacja ilości danych przy jednoczesnym zachowaniu wymagań jakościowych projektu.

Dzięki doświadczeniu możemy zapewnić Państwa, że nasi eksperci dołożą wszelkich starań, by opracować NMT zgodnie z wymogami projektu i przy zachowaniu zasady minimalizacji kosztów.

W chwili obecnej fotogrametria lotnicza oraz lotniczy skaning laserowy to najlepsze pod względem jakościowym i ekonomicznym techniki pozyskania danych i opracowania NMT dla dużych i średnich obszarów (kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów kwadratowych).

Metody fotogrametryczne opierają się w zasadzie na dwóch technikach:

 • automatyczny pomiar punktów powierzchni terenu metodą autokorelacji obrazów

 • manualne obserwacje stereoskopowe na cyfrowej stacji graficznej (punkty siatki GRID, linie nieciągłości terenu, obszary planarne, punkty charakterystyczne)

Zastosowania NMT:

 • wizualizacja terenu

 • obliczenia spadków oraz ekspozycji terenu

 • analizy obszarów zalewowych

 • obliczenia i bilansowanie mas ziemnych

 • prace projektowe dla potrzeb zagospodarowania terenu

 • generowanie profili terenu

 • Ľródło danych do ortorektyfikacji zdjęć lotniczych

Ze względu na sposób zapisu i reprezentacji danych NMT wyróżniamy:

 • MODEL TRÓJKĄTNY powierzchnia terenu reprezentowana jest przez wierzchołki i boki trójkątów elementarnych (TIN). Model trójkątowy najlepiej wpasowuje się w dany teren i uwzględnia pomierzone punkty charakterystycznych ekstremów lokalnych terenu, punkty masowe, linie charakterystyczne (linia grzbietowa, linia ciekowa), linie nieciągłości terenu, obszary poziome i obszary wyłączeń. Rozdzielczość modelu trójkątowego uzależniona jest od stopnia zmienności danego terenu. Modele TIN wymagają większych nakładów pracy i skomplikowanych algorytmów ale charakteryzują się najwyższą precyzją.

 • MODEL GRID (RASTROWY) powierzchnia terenu reprezentowana jest przez regularną siatkę punktów (macierz punktów) zapisaną w formie pliku ASCII lub rastra obrazu o "oczku" dobranym odpowiednio do części opracowywanego terenu o największej zmienności. Powoduje to nadmiar ilościowy danych w miejscach o regularnej powierzchni i niedomiar w miejscach gdzie powierzchnia terenu jest bardzo nieregularna. Zaletą modelu GRID jest prostota zapisu i szybkość wykonywania obliczeń.

 • MODEL WARSTWICOWY powierzchnia terenu reprezentowana jest przez izolinie. Model warstwicowy wzbogacony o punkty lokalnych ekstremów (punkty charakterystyczne) jest najczęściej wykorzystywany jako warstwa tematyczna innych opracowań kartograficznych.